Framsiden
Relasjonsbasert ledelse – av tverrfaglige prosesser

- et utviklingsprogram for ledere og ansatte som arbeider med barn, foreldre og i tverrfaglige grupper.

Instituttet starter i januar ny ettårig etterutdanning. Utviklingsprogrammet er rettet mot ledere og ansatte som arbeider med barn, foreldre og i tverrfaglige grupper. Dersom du er interessert, så ta kontakt. Det er maksimalt 16 deltakere og utviklingsprogrammet fylles opp fortløpende. Se nedenfor for nærmere beskrivelse.


Utviklingsprogrammets innhold

Relasjonsperspektiv
o Verdier for likeverdig fellesskap
o Relasjonens betydning for forandring og utvikling
o Den personlige og likeverdige dialogen
o Å være autentisk og personlig

Tverrfaglige arbeidsprosesser
o Tverrfaglig beredskap
o Flerfaglig eller tverrfaglig arbeid
o Jeg - du sortering
o Mobilisering av personlig og faglig ansvar 
o Å ivareta egen og andres integritet
o Modell for ledelse av tverrfaglige møter

Lederrollen som personlig og faglig utfordring
o Meg selv som leder
o Den profesjonelle problemorienterte samtalen
o Prinsipper og perspektiver i den prosessorienterte samtalen
o Egen fortids betydning for lederidentiteten
o Anerkjennende lederstil

Konflikt og konfliktløsning
o Konfliktforståelse
o Å være en del av konflikten
o Å megle mellom to parter
o Grensesetting i forhold til seg selv og i forhold til medarbeidere m.m.
o Arbeid med motstand og motstandsmekanismer

Gruppeprosesser
o Faser i gruppers liv
o Den gode gruppeatmosfære
o Forandringsprosesser – ledelse av omstillingsprosesser
o Signaler og symptomer på destruktive gruppeprosesser

Relasjonsbasert veiledning
o Veiledningstrapp
o Meg og deg - her og nå
o Kontakt og kontrakt
o Personlig tilstedeværelse versus spørsmålsstilling

Personlig utvikling
o Ressurser og begrensninger
o Å styrke egen og andres selvverd
o Refleksjon over egen praksis
o Fag-personlig målsetting.


Undervisere

Bjørn O. Larssen - utdanningsleder, lektor og familieterapeut

Tine Krämer - psykolog og familieterapeut
 


Praktisk informasjon

Deltakerantall: Maks 16 personer

Tid: Totalt 12 samlingsdager arrangert som 6 samlinger à 2 dager
hvor undervisningen dag en er kl. 1000-1700 og dag to er kl. 0900-1600.

 

Kurssted: Trondheim

Pris: Studieavgift kr 14.900,- pr. semester i 2 semestre.
I tillegg kommer dekning av dagpakke på kursstedet, samt evt. utgifter til opphold.


Programmets mål

Utviklingsprogrammets mål er:

o Å utvikle deltakernes selvverd og selvforståelse i møtet med kollegaer og samarbeidspartnere

o Å øke den enkeltes innsikt i personlighetens avgjørende betydning for samspillets kvalitet

o Å klargjøre deltakernes lederidentitet

o Å trene deltakernes rolle som prosessansvarlig og dermed styrke samarbeidet med barn, foreldre, kolleger, ledere m.m.


Målgrupper for programmet

o Ledere
o Mellomledere
o Ansatte
Som arbeider med barn, foreldre
og i tverrfaglige grupper


Programmets arbeidsform

Det arbeides prosess- og opplevelsesorientert.

Formen veksler mellom teoretiske opplegg og praktisk trening gjennom veiledning, øvelser og rollespill med faglige perspektiver og personlig refleksjon.

Det legges stor vekt på arbeid med deltakernes egne erfaringer og selvvalgte problemstillinger.Kontakt oss

Jessnesvegen 275
2320 Furnes

Tlf.:   62 34 38 35
Mobil:   97 57 70 00
Mobil:   95 85 85 72
E-post:   post@inrel.no


Velkommen

til et utviklingsprogram som gir deg personlig påfyll og bidrar til personlig utvikling.