Framsiden
Etablering av instituttet

Institutt for Relasjonsbasert Ledelse AS ble grunnlagt i 2003 av ekteparet Lill D. Larssen (lektor) og Bjørn O. Larssen (lektor og familieterapeut), med støtte fra familieterapeut og forfatter Jesper Juul, organisasjonspsykolog og familieterapeut Annelise Dalsgaard, og psykiater Mogens A. Lund.


Hva er relasjonsbasert ledelse

Relasjonsbasert ledelse bygger på fagpersonens eller lederens likeverdige, autentiske, personlige og anerkjennende tilstedeværelse i møte med enkeltpersoner, grupper og team. Vår erfaring er at ledere som lykkes over tid makter å utvikle og vedlikeholde konstruktive og dynamiske relasjoner i samspill med sine omgivelser. Ledelse utøves i vår forståelse av alle profesjonelle som har ansvar for kvaliteten på relasjonen i møte med barn, elever, foreldre, klienter, pasienter, kunder og medarbeidere.

Instituttet arbeider i dag innenfor følgende områder:

  • PERSONALLEDELSE, utdanning og trening for ledere innen offentlig og privat sektor.
  • PEDAGOGISK LEDELSE, utdanning, rådgiving og veiledningsforløp til pedagogiske ledere.
  • GRUPPE – OG KLASSELEDELSE, utdanning og trening av personale i barnehager og skoler.
  • LEDELSE INNEN HELSE- OG SOSIALSEKTOREN OG INSTITUSJONER, utdanning og trening av ledere og ansatte innen familiesentre, helsestasjon, PPT, barnevern, sosialkontor, pleie- og omsorg og institusjoner.
  • LEDELSE AV TERAPEUTISKE PROSESSER, utdanning og trening av terapeuter.
  • PROSJEKTLEDELSE og UTVIKLINGSLEDELSE, utdanning og trening i tverrfaglig arbeid, i omstillingsprosesser og i utviklingsprosjekter.
  • LEDELSE AV SAMTALER, utdanning og trening i samtaler med brukere, kunder, medarbeidere, barn og foreldre.
  • SELVLEDELSE, veiledning til ledere og fagfolk både individuelt og i grupper.
  • FORELDRESKAP OG FAMILIELEDELSE, kurs og veiledning til foreldre.

Teoretisk står instituttet for en eksistensielt og humanistisk fundert arbeidsmåte. Vi tror på at nye opplevelser (følelsene) og ny innsikt (tankene) skaper de mest holdbare forandringer i menneskers måte å forholde seg til seg selv og hverandre på. Instituttet tar videre utgangspunkt i nyere relasjonsforskning som viser at mennesker trives og utvikler seg best i likeverdige relasjoner. Den likeverdige dialogen er et av instituttets viktigste arbeidsredskaper i å etablere og utvikle tydelig og trygt lederskap.

Instituttet skiller seg fra mange andre fagmiljøer ved at vi arbeider opplevelsesorientert. Vi tar utgangspunkt i her og nå, og i fagpersonens eller lederens selvopplevde problemstillinger i hverdagen. Vi arbeider med trening knyttet til praktiske situasjoner. Deltakere får trening i å omsette kursets eller utdanningens innhold til egen praksis gjennom hele forløpet. De fenomener vi arbeider med i praksis belyser vi gjennom ulike perspektiver og teorier i tilknytning til og i etterkant av treningen.


Hvem er vi?
     

Inrel - Lill D. Larssen 
Lill D. Larssen
Administrativt ansvarlig
Lektor og
økonom

 Ta kontakt via e-post

 

Inrel - Bjørn O. Larssen
Bjørn O. Larssen
Daglig leder 
Lektor og
familieterapeut 

Ta kontakt via e-post

 

 

Inrel - Bodil Kroken
Bodil Kroken
Spesialpedagog,
familieterapeut
og skoleleder

 

Inrel - Tine Krämer
Tine Krämer
Psykolog og
familieterapeut

 

Inrel - Marit Egeberg
Marit Egeberg
Lektor, spesialpedagog,
familieterapeut
og fagleder i PPT.

   
 
     

 


Målsetting

I dag er instituttets hovedmål å tilby kurs, etterutdanning og veiledning til fagfolk og ledere innen offentlig og privat sektor. Virksomheten drives dels gjennom egne utdanningsforløp, og dels gjennom spesialtilpassede kurs, etterutdanninger og veiledningsforløp på bestilling fra ulike kundegrupper.


Beliggenhet

Instituttet har hovedsete på Jessnes like ved Hamar, og benytter ulike kurssteder rundt om i landet til sin virksomhet.


Kontakt oss

Jessnesvegen 275
2320 Furnes

     
Mobil:   97 57 70 00
Mobil:   95 85 85 72
E-post:   post@inrel.no